fbpx
מבצע! לרוכשים מעל 200 ש"ח 10% הנחה על הקניה

תנאי השימוש באתר

 

אתר זה הינו זירת מסחר וירטואלית המאפשר לך , המשתמש לרכוש מוצרי ניקוי וחומרים ייחודיים לתיקון מערכות ישיבה ושירותי ניקוי ותיקון מקצועי בבית הלקוח של כל סוגי מערכות הישיבה  ולקרוא את תכניו בלבד ואין להשתמש בתכנון זה.

“תנאי השימוש”:

באתר המחדש השימוש באתר זה (salonfix@walla.co.il) (להלן: “האתר”) על ידך – משתמש הקצה (להלן: “המשתמש”), רכישה ו/או הרשמה לאתר, מהווים הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, כפי שנקבעו על ידי “המחדש” (מומחים לחידוש מערכות ישיבה)(להלן: “המחדש”). במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן (“תנאי השימוש”), עליך להימנע מכל שימוש באתר, הרשמה אליו ורכישה באמצעותו. כל העושה שימוש ו/או המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבל אותם על עצמו, וכי לא יהיו לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגדה ,”המחדש” האתר, בעלי האתר ו/או מי מטעמם, וכי הוא מוותר בזאת מראש על כל טענה כאמור מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות “המחדש” על פי תנאי השימוש. הכללים המפורסמים בתנאי שימוש אלו יחייבו את “המחדש” כלפי מבצעי הפעולות שבאתר. המחדש שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי כאמור יחול אך ורק לגבי עסקאות שבוצעו לאחר מועד השינוי. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד.

1.1. האתר מופעל על ידי חברת המחדש המספקת שירותי מידע מקוונים וביצוע עסקאות לרכישת מוצרי ניקוי ייחודיים ובלעדיים הנמכרים על ידי המחדש בלבד באמצעות האתר.

1.2. המחדש מציעה למכירה באתר, מוצרי ניקוי ייחודיים ומיוחדים לריפוד ,בד, ריפודי עור וסקאי ומוצרי ניקוי להסרת כתמים מהבגדים

וחומרים מקצועיים לתיקון מערכות ישיבה מעור בד וסקאי לבעלי מקצוע וללקוחות פרטיים ולתעשייה

חברת המחדש מציעה באתר salonfix@walla.co.il””המחדש “שירותי ניקוי ותיקון וחידוש מקצועי לכל סוגי מערכות הישיבה (להלן: “המוצרים”)

1.3. את המוצרים ניתן לרכוש גם שלא באמצעות האתר, ביצירת קשר טלפוני בטלפון מספר 077-7880108 בימים א-ה בין השעות 09:00-15:00.

1.4. המחדש מעמידה לרשות לקוחותיה את האתר לצורך הצגת המוצרים ומאפשרת ללקוחותיה לבצע רכישות של המוצרים באופן קל ונגיש באמצעות האתר.

1.5. זכות השימוש באתר מותנת באופן  אישי למשתמש ואינה ניתנת להעברה לכל צד ג.

1.6. המשתמש מצהיר בשימוש באתר, כי הוא מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת מפעיל האתר, “המחדש” ושלא תהינה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. כך ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. וזאת הן בשל נסיבות התלויות במחדש והן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברת (“המחדש”). יתכן שגישה לאתר תופרע, תשובש ואף תופסק באופן זמני או לצמיתות, והמשתמש פוטר את

חברת ” המחדש” בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לו עקב אירועים כאמור לעיל.

1.7. למחדש  תהא הזכות בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או יישום ואף שימוש גורף באתר, לרבות נגישות התוכן, שעות הפעילות והציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר. המחדש תהא רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע וכן תהא רשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אחר. לעיל או לאלתר .

1.8. המשתמש מאשר בזאת כי הינו בעל כשרות משפטית  וחוזית ובגיל הנדרש על פי חוק על מנת לבצע התקשרות חוזית מחייבת (18 שנים).

1.9. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לצורך פרשנות תנאים אלה.

1.10. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה אשר יינתנו על ידי המחדש לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ולא יהוו תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של המחדש לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה כאמור.

2.1. הדין החל על הפעולות באתר ועל פי תנאי שימוש אלה, הוא הדין של בתי המשפט בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית משפט בעיר חדרה בלבד המוסמך לפי כל בקשה או עניין.

2.2.היעדר תוקף של אחד או יותר מתנאי השימוש זה לא ישפיעו על תקפות חוזה זה בכללותו.

2.3. שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרט.

2.4.המחדש שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק ואף לבטל את תנאי השימוש באתרו/או כל תנאי, נוהל או כלל אחרים באתר, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה ומבלי שתחול עליה כל חובת הנמקה ו/או מבלי למסור כל הודעה בנדון. שינוים אלו יכולים לכלול, בין השאר (אך לא רק) – הוספת עמלות, שינויי מחירים, הוספת מוצרים ו/או הפסקת שיווקם.

2.5.במידה לחברת המחדש תערוך שינויים מהותיים בתנאי השימוש ו/או בכל תנאי, נוהל או כלל אחרים באתר, המחדש להלן (salonfix@walla.co.il)ותודיע מראש למשתמש על כך על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני באמצעותה נרשם המשתמש לאתר ו/או לשירות ו/או אשר נתקבלה אצל המחדש במהלך הרישום לאתר ו/או על ידי פרסום הודעה בדבר השינוי האמור באתר.

2.6.כל שינוי בתנאי השימוש ו/או בכל תנאי, נוהל או כלל אחרים באתר, יחול החל ממועד השינוי, אלא אם מדובר בשינוי מהותי שאז יחול השינוי החל ממועד משלוח הודעת הדואר האלקטרוני כאמור לעיל או ממועד פרסום ההודעה באתר, על פי המוקדם ובתנאי ששינוים אלו לא יחולו על מוצרים שנרכשו לפני המועד הקובע לתחולת השינויים האמורים  לעיל.

2.7. השינויים האמורים בתנאי השימוש ו/או בכל תנאי, נוהל או כלל אחרים באתר, יחולו באופן מידי על כל משמשי האתר, אלא אם מדובר בשינוי מהותי שאז כאמור יחולו החל מתן ההודעה האמורה באמצעות הדואר האלקטרוני או פרסום ההודעה האמורה באתר, וכל שימוש באתר על ידי המשתמש לאחר ביצוע השינויים האמורים תיחשב כהסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי המשתמש.

2.8. המחדש ממליצה ללקוחותיה לעיין מחדש, מעת לעת, בתנאי השימוש וביתר התנאים, הנהלים ו/או הכללים שבאתר, על מנת להתעדכן בשינויים.

2.9. המשתמש יהא אחראי לקבלת ולאחזקת קווי התקשורת, המחשבים, החומרה וכל ציוד ו/או יישום אחר הנדרשים, ככל שנדרשים, על מנת לקבל גישה ולעשות שימוש תקין באתר ולכל העלויות הכרוכות בכך. חברת המחדש לא תהא אחראית לכל נזק לציוד ו/או לתוכנה ו/או ליישום ו/או למידע של משתמש הקצה כתוצאה משימוש באתר.

כללי שימוש באתר:

2.10. האתר הינו קניינה הפרטי והבלעדי של חברת המחדש. כל פעילות באתר חייבת להיעשות בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש הנדרשים באתר בלבד ולא תהיה תענה או בקשה מסוג זה.

3.1 המחדש דורשת כי כל פעילות המשתמש באתר ו/או בקשר לאתר תתבצע באופן חוקי בלבד.

3.2. המשתמש לא יפרסם ו/או ישדר דרך האתר כל חומרו/או יעשה כל שימוש אחר באתר, אשר מהפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של צדדי ג’ ו/או מהווה פעולה בלתי חוקית, פוגענית, משמיצה ו/או החודרת לפרטיות ו/או כל שימוש באופן אחר העשוי לעורר שאת נפש, התנגדות ו/או המעודד התנהגות פלילית, פוגענית, גזענית ו/או המקימה עוולה אזרחית ו/או המפר בדרך אחרת כל חוק.

3.3. כל התנהגות מצד המשתמש, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של  חברת המחדש מגבילה ו/או מונעת ו/או מפריעה למשתמשים אחרים באתר מלהשתמש וליהנות מהאתר הינה אסורה.

3.4. המשתמש לא יעשה שימוש באתר על מנת לפרסם ו/או לשדל מטעמים מסחריים, דתיים, פוליטיים ו/או אחרים, לרבות שידול משתמשי האתר להפוך משתמשים של שירותים אחרים אשר מתחרים במישרין ו/או בעקיפין או העלולים להתחרות בחברת המחדש בכל דרך שהיא.

הזכות לרכוש מוצרים באתר:

3.5. רשאי לרכוש מוצרים באתר, כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי בתוקף של אחת מחברות האשראי הישראליות , או באמצעות חשבון פייפל  או באמצעות העברה כספית אחרת על פי חוק.

החברת  רשאית לסרב לאשר מכירה באתר למשתמש, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, אף מבלי לספק כל סיבה, ומבלי למסור כל הודעה או נימוק על כך. או מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא המחדש רשאית למנוע מהמשתמש לרכוש מוצרים, בין השאר, בכל אחד מהמקרים הבאים – הפרת תנאי השימוש, מסירת פרטים שגויים במתכוון ע”י המשתמש ו/או אם ביצע המשתמש מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברת “המחדש” או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בלקוחותיה של המחדש ו/או אם כרטיס האשראי שברשות המשתמש ושפרטיו נמסרו לאתר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך אחרת כלשהי.

קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר:

3.6 כל מידע, יישום, שיטת פעולה, דרך שיווק ומוצר הנמכר באתר הם רכושה וקנייה הבלעדי של “המחדש” או שנעשה בו שימוש תחת הרשאה מפורשת מבעל הזכויות. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, יצירת קישור או שינוי בדרך אחרת של האתר מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת ובכתב מחברת המחדש להלן הבעלים, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה להוביל לאחריות בהפרת זכויות יוצרים, הפרת זכויות בסימני מסחר או בזכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים פליליים ו/או קנסות ולהקים כנגדו אחריות אזרחית.

3.7 האתר מכיל חומרים המוגנים על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר, תוכן ומידע קנייניים אחרים, לרבות טקסטים, תוכנות, יישומים, תמונות, קבצי וידאו, קבצי אודיו וכיוצא מכך  על המשתמש חל איסור לשנות ו/או לפרסם  תכנים המוצגים באתר. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר, ללא אישור מפורש מחברת המחדש או מבעל הזכויות בו, כל סימני המסחר של המחדש “מומחים לחידוש מערכות ישיבה המופיעים באתר הינם בבעלות פרטית ובלעדית והמלאה של המחדש. 3.8. המשתמש לא יעלה לאתר, פרסומים או בדרך אחרת באתר כל חומר שהוא מבלי לקבל הרשאה מפורשת בכתב ומראש מאת חברת המחדש בלבד.

3.9. המשתמש יהא האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות וכל נזק אחר הקשור לכך.

היעדר אחריות:

3.10. משתמש הקצה מסכים בזאת מפורשות שהשימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי וכי המחדש אינה מצהירה ואינה מתחייבת שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות ו/או ללא תקלות ו/או נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו בלא הפסקות, כמו כן המחדש אינה ערבה לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש באתר וכן אינה ערבה לדיוק, מהימנות או לתוכן של כל מידע, שירות או מוצר שיסופקו באמצעות האתר .

4.1 . הגישה ניתנת לאתר כמו שהוא וככול שהוא זמין.

” המחדש ” אינה נושאת ולא תישא בכל אחריות לנזק הנובע כתוצאה משימוש לא זהיר ו/או רשלני ו/או המנוגד להוראות השימוש במוצרים כפי שהן מופיעות באתר ביחס לכל מוצר ומוצר הנמכר ע”י המחדש. 4.2. אין לראות בהצגת המוצרים באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים ו/או תכונותיהם, טיבם, וכל היוצא מכך.

4.3 . המחדש לא תישא באחריות לכל פעילות אשר תבוצע ע”י כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה. מבלי לגרוע מכלל האמור לעיל, המחדש לא תישא ותהינה אחראית, בגין כל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר נגרם עקב שימוש באתר.

הגבלת אחריות :

4.4 בשום מקרה,  לכל עניין ועניין  ואחריותה של חברת המחדש , בשל מוצר ו/או בקשר אליו, לא תהא גבוהה מהסכומים ששולמו לחברת המחדש  על ידי המשתמש בגין אותו מוצר, וסך האחריות והחבות הכוללת של “המחדש” הנובעת או הקשורה להסכם זה, לא תהיה גבוהה יותר מהסכומים ששולמו על ידי אותו משתמש בעבור המוצר.  בקרה, פיקוח ומעקב. ל חברת המחדש  תהא הזכות, אך לא החובה, לבקר, לפקח ולעקוב אחר התוכן באתר בכל עת, לקבוע האם השימוש באתר נעשה בהתאם להסכם זה ובהתאם ליתר הכללים האחרים שנקבעו ו/או שיקבעו וככל שיקבעו על ידי המחדש. כמו גם התאמת השימוש באתר להוראות כל חוק, דין, תקנה, רגולציה ו/או בקשה/הוראה של גוף מוסמך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המחדש תהא זכאית, אך לא מחויבת להסיר כל חומר, אשר סוברת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שהוא מפר את תנאי הסכם זה או שמעורר כל התנגדות אחרת.

4.5. פרטיות. המחדש לא תעביר את פרטים מזהים אודות המשתמש לצד שלישי, למעט לחברות השילוח, לחברות כרטיסי אשראי או

לכל ערכאה שיפוטית, למעט במקרים הבאים: – אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודות המשתמש לאחר. – לשם גביית כספים המגיעים מהמשתמש בגין רכישת מוצרים באתר. – בקשר למתן שירות למוצר או לצורך אספקת המוצר. – אם הפר המשתמש את תנאי שימוש אלה. – בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין חברת המחדש. – אם ביצע המשתמש מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע “במחדש” או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בלקוחותיה של המחדש . – אם עשה המשתמש באתר שימוש לצורך ביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקיים או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה ,  הפרטים אשר נמסרים בעת הרכישה ו/או בעת רישום לאתר, כולם או חלקם, ישמרו במאגרי המידע של המחדש ובמאגרי המידע של חברת הסליקה.

4.6. המחדש שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת הימצאות המשתמש באתר, מידע אודות הרגלי הקניה של המשתמש, מוצרים שרכש, מוצרים בהם הביע עניין, עמודים שצפה בהם באתר, הצעות שעניינו אותו, וכל מידע אחר, לרבות בדרך כל שהיא של שימוש באתר החברה, המידע האמור לעיל ישמש את המחדש בלבד בכניסות המשתמש הבאות לאתר וכן יאפשר לה להציע לו הצעות ומבצעים ממוקדים.

4.7. חברת המחדש  רשאית להשתמש בפרטים האישיים שנמסר מאת המשתמש בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיו בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. לא חלה על המשתמש כל חובה חוקית למסור המידע האמור לעיל, אך מסירת הפרטים ו/או אישור תנאי השימוש מהווים הסכמה מצד המשתמש לכל השימושים הקבועים בתנאי השימוש הנ”ל בקשר עם המידע ולהעברתו לצדדים שלישיים בהתאם להוראות תנאי השימוש.

4.8. המחדש מתחייבת לעשות, כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, על מנת לשמור על סודיות פרטי הרוכשים באתר ולאבטח את המידע הנשמר באתר. עם זאת, מאחר שמדובר בסביבה מקוונת אין באפשרותה של המחדש להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בהם. ככל ובמידה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור לרבות מידע שנאגר אודות רוכשים באתר, או להשתמש בו לטובה או  לרעה, הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המחדשו/או מי מטעמה.

4.9.מובהר כי, אין באמור כדי להרחיב את האחריות המוטלת על המחדש על פי כל דין.

שיפוי ושחרור מאחריות:

4.10.משתמש הקצה מסכים להגן על, לשפות ולפצות את חברת המחדש מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או בגין פעילות שלא על פי דין שבוצעה באתר.

ביטול הסכמים:

5.1 המחדש רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה חייבת למסור הודעה על כך למשתמש. ביטול הסכם זה לא יפגע בהמשך תחולת תנאי שימוש שעל פי טבען ועל פי דין להישאר בתוקף אף לאחר ביטול חוזה.

סימני מסחר:

5.2. המחדש וכן כל סימן מסחר אחר המופיע באתר המכיל את המילה המחדש או “המחדש מומחים לחידוש מערכות ישיבה “, בין שהמדובר בסימן מסחר המכיל מילים, אותיות, תווים וכיוצא מכך בלבד ובין שמדובר בסימן מסחר מעוצב, כדוגמה לוגו או כל סימן מסחרי של חברת המחדש  ומהווה חלק מקניינה הרוחני וכל הזכויות בקשר אליו שמורות. כל סימני המסחר האחרים המופעים באתר הינם קניינם של בעליהם החוקיים בלבד, תוכן צדדים שלישיים. כל תוכן של צד שלישי המופיע באתר, לרבות, דעות, המלצות, עצות, הצהרות וכן כל מידע אחר או תוכן אחר המבוטא או מונגש ו/או אשר יונגש בעתיד על ידי צדדים שלישיים, לרבות על ידי ספקי תוכן או מידע, נותני שירותי סליקה וכן על ידי כל משתמש אחר באתר (“תוכן צד שלישי”), נעשה על ידם ועל אחריותם הבלעדית ולא על ידי חברת המחדש ולא תהא כל אחריות בקשר לכך.

5.3. המחדש  אינה אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולמהימנות של כל תוכן צד שלישי ובשום נסיבות, לא תהא אחראית וכן לא תחול בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות המשמש על מידע שהושג דרך האתר. ותהא זו באחריותו הבלעדית של המשתמש להעריך את הדיוק, הנכונות, הנאמנות, השלמות ו/או השימושיות של כל תוכן צד שלישי הקיים באתר. , ייתכן והאתר יכיל קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. קישורים אלו סופקו לנוחיות  המשתמש בלבד ואינם מעידים על מתן חסות של המחדש לתכנים הנמצאים אלו הנמצאים באתרי האינטרנט הללו. חברת המחדש אינה אחראית לכל מצג ו/או תוכן, של אותם אתרי אינטרנט אליהן קיים קישור באתר וכן אינה אחראית לדיוק, לנכונות, למהימנות, לשלמות ו/או לאמיתות כל תוכן ומידע המופיע באתרי אינטרנט אשר קישור אליהם המופיע באתר.

משלוח הודעות על ידי המחדש ו/או מי מטעמה למשמשי הקצה:

5.4.על מנת שהמשתמש יהא מעודכן על אודות מוצרים חדשים המתפרסמים באתר מעת לעת, המחדש חפצה לשלוח ללקוחותיה הודעות דואר אלקטרוניות הכוללות עדכונים כאמור לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש  הקצה   בעת ההרשמה לאתר ו/או בעת הרכישה באתר והמשתמש מאשר בזאת לאפשר  ל “המחדש “ו/או למי מטעמה לשלוח לו הודעות דואר אלקטרוני כאמור, באם המשתמש חפץ להפסיק את קבלת הודעות הדואר האלקטרוני ולהסיר עצמו מרשימת התפוצה, ניתן לעשות כן באמצעות משלוח דוא”ל חוזר לכותבת הדוא”ל ממנה נשלחו העדכונים ו/או באמצעות יצירת קשר עם מוקד שירות הלקוחות של המחדש בכתובת הדואר האלקטרוני salonfix@walla.co.il או באמצעות יצירת קשר במשרדנו לטלפון 077-7880108 ולבקש להסיר עצמו מרשימת התפוצה. כמו כן, באישורך את תנאי שימוש אלה הנך מביע הסכמתך לכך ש חברת המחדש ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפנות אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית ו/או באמצעות כל אמצעי תקשורת אחרים.

רכישת מוצרים באתר והסכמים:

5.5. כל המוצרים באתר לרבות בכל אתר המקושר עם המחדש (להלן: “המוצרים”) הינם מוצרים  לניקויי  וחידוש מערכות ישיבה אינם ייחודיים ובלעדיים, של חברת המחדש בלבד  ואת המוצרים ניתן לרכוש באתר ובהתאם לתנאים החלים ביחס לכל מוצר בתנאי שימוש אלה ולתנאי העסקה הרלוונטית. רכישת מוצרים באתר מתבצעת באמצעות חברת סליקה חיצונית וכל טענה בדבר שימוש לרעה בפרטי כרטיס אשראי ו/או טעויות בחיוב וכיוצא מכך  לא יופנו כלפי המחדש.

5.6. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר בפועל.  כמות המוצרים באתר הינה מוגבלת, גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתה הבלעדי של המחדש ומכל סיבה שהיא. לפיכך, רשאית המחדש, אך אינה חייבת, להגדיל או להקטין את הכמות המוצעת במהלך המכירה.

תשלום וקבלת  מוצרי המחדש :

5.7. המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע”מ, ככל שהדבר מחויב על-פי הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

5.8. חיוב הלקוח יתבצע על ידי חברת סליקה חיצונית, באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר המשתמש. במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבות המשתמש, תבוטל המכירה. הנך מאשר בזאת שלא לשלוח אליך קבלה לאחר ביצוע הקניה, אלא להסתפק באפשרות לקבל ולצפות בפרטי הקבלה באמצעות דואר אלקטרוני.

ביטול עסקה על ידי משתמש הקצה:

5.9. ביטול עסקה יעשה בכפוף לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010. 17.2. ביטול עסקה, ככל שהמשתמש זכאי לכך, יעשה באמצעות פניה לשירות הלקוחות של חברת המחדש בטלפון

077-7880108, או באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני שבאתר  לכתובת הדואר salonfix@walla.co.il ההודעה תכלול את פרטי הרוכש כולל מספר תעודת זהות ואת פרטי המוצר והרכישה. בכל הקשור לביטול עסקת מכר מרחוק מול המחדש על ידי המשתמש, יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ’א-1981 (‘חוק הגנת הצרכן’).

5.10. המשתמש רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק בהודעה בכתב כמפורט להלן: בנכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר  או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה האמורים בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם. בשירות – בתוך 14 ימי עסקים  מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה האמורים בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שתי ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. בוטלה עסקה מתמשכת, שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו. כתוצאה  מביטול העסקה יהיו כמפורט בחוק הגנת הצרכן. זכות ביטול עסקת מכר מרחוק אינה עומדת לצרכן לגבי מוצרי “טובין ” ע”פ חוק הגנת הצרכן, שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי, אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם מנוחה, ממועד עשיית העסקה, מוצרי “מידע” ע”פ חוק המחשבים, מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה, מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול ומוצרים שאריזתם המקורית נפתחה.

6.1. דמי ביטול – בכפוף לכך שלא נעשה שימוש בשובר ובכפוף לייתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו, בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 ובתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין השובר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מבניהם. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על די המחדש לא תחויב על ידי המחדש בדמי ביטול כלשהם מכל סיבה שהיא אם סופק לך המוצר – תתבקש להעמיד את המוצר לרשות המוכר במקום שבו נמסר לך  ולהודיע לו על כך– ככל שהמוצרים נשלחו אל המשתמש באמצעות שליח, יאלץ הרוכש לשלוח אל “המחדש” את המוצר באמצעות שליח כאשר בעלות המשלוח יישא המשתמש.

אספקת המוצרים:

6.2. אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובתנאי המכירה של כל מוצר ומוצר.  אספקת המוצרים תבוצע על ידי חברת המחדש  באמצעות חברת משלוחים חיצונית – כאשר זמן האספקה במשלוח רגיל אינו  כ 14 ימי עסקים.  זמני אספקת המוצרים, כוללים את חישובם של ימי עסקים יום לאחר ביצוע העסקה והתשלום על ידי המשתמש (ימי  הספקת מוצרים בימים א’-ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, וערבי חג ).  המשתמש מצהיר כי ברור לו שמאחר והמשלוחים מבוצעים באמצעות חברות שילוח חיצוניות, זמני השילוח עלולים להשתנות, ו חברת המחדש לא תהא אחראית בגין כל עיכוב או נזק בשל עיכוב כלשהם באספקת המוצרים.

ביטול עסקה :

6.3 המחדש שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקאות מכירה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת את המשך המכירה. במידה ותחול טעות בתום לב בתיאור המוצר, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת מחיר המוצר. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו. חברת המחדש רשאית לבטל את הזמנת המשתמש, אם המשתמש מלא פרטים לא המלאים ו/או מדויקים.

אחריות המחדש למוצרים:

6.4. המוצרים הנמכרים באתר הינם חומרי ניקוי ייחודיים ומוצרים לתיקון וחידוש מערכות ישיבה , על בסיס חומרים טבעים וכימיקליים .

6.5 . המחדש מצהירה כי קיבלה את כל האישורים ו/או הרישיונות ו/או כי המוצרים עומדים בכל התקנים הנדרשים לצורך שיווק המוצרים ומכירתם בישראל.

6.6. השימוש במוצרים יש לעשות, אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות השימוש המצורפות לכל מוצר ומוצר. חברת המחדש לא תישא בשום אחריות הנובעת משימוש רשלני ו/או שלא בהתאם להוראות השימוש במוצרים והאחריות בגין כל נזק כאמור תחול באופן בלעדי על המשתמש.

התאמתם של חומרי הניקוי לריפוד הנמכרים באתר ו/או על ידי המוקד הטלפוני ו/או על ידי כל צד ג המורשה למכור את המוצרים מטעם  “המחדש” , מתבססים על הידע והניסיון של החברה בארץ ובחו”ל. עם זאת, ריפודים מהרכבים שונים עשויים להגיב בצורה שונה לחומר. לפיכך, יש לבדוק את החומר באזור נסתר לפני השימוש. את הבדיקה יש לבצע על אזור בגודל של 30*30 ס”מ לפחות. יש לבצע בדיקה חדשה לפני ביצוע כל אחת משלושת שיטות הפעולה שמפורטות בהוראות השימוש המצורפות לכל מוצר ובדיוק באותו אופן כפי שמפורט בכל שיטה ושיטה. את הבדיקה יש לבצע על אותו ריפוד בדיוק המיועד לניקוי או המיועד לתיקון וחידוש. בתום הבדיקה יש להמתין ליבוש מלא ולחכות פרק זמן של 24 שעות. אם ישנה תגובה לא רצויה מכל סוג שהוא, אין להמשיך את תהליך הניקוי. שימו לב: אין המחדש רשאית ו/או המשווק מטעם המחדש אחראים לנזקים שיגרמו מכל סיבה שהיא. שימוש במוצר על ידי הלקוח מהווה הסכמה לכך.

6.7. המשתמש מצהיר כי קרא והבין את הסעיף מ’ס 1.1  בתקנון זה. ועד סעיף 6.7. הסברים אודות השימוש במוצרים ניתן לקבל בפניה למוקד שירות הלקוחות של המחדש בטלפון  077-7880108 ו/או באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדוא”ל  salonfix@walla.co.il,

צרו קשר

לקבלת פרטים נוספים בכל הקשור לניקוי ספות, חידוש מערכות ישיבה, חומרי ניקוי וכדומה, צרו איתנו קשר ונשמח לעזור

השאירו לנו הודעה

אנחנו כאן לכל שאלה

שעות פעילות משרדינו: בימים א-ה בין השעות 9:00-15:30 שעות פעילות השרות שלנו בין הימים א-ה בין השעות: 7:00-20:00